Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw relatie met OFYR, met name op elk aanbod voor een Overeenkomst van OFYR en op elke Overeenkomst tussen u en OFYR, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen. 

 

Artikel 1 – Definities

 • 1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
Consument de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Informatie

al het materiaal en alle informatie die door OFYR op de Website wordt geplaatst, dan wel via de Website toegankelijk wordt gemaakt;

Intellectuele Eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
OFYR/wij/ons de besloten vennootschap Fyron Group B.V., gevestigd te (4704  RE) Roosendaal, aan de Gewenten 43 a, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer  64553183;
Overeenkomst: de overeenkomst die u met ons sluit voor de aanschaf van een of meerdere Producten via onze Website;
Privacy Statement: het privacy statement van OFYR, beschikbaar via https://www.ofyr.nl/privacy-cookies-beleid 
Product: een door u via de Website aangeschafte product, zoals een OFYR kooktoestel, tafelgrill of (kook)meubel;
U/uw: de Consument die een Overeenkomst met OFYR sluit;
Website: de website van OFYR, bereikbaar via www.ofyr.nl of www.ofyr.be en alle onderliggende pagina’s.

Artikel 2 – Algemeen

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, op elk aanbod van OFYR en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen OFYR en u. Door gebruik te maken van de Website en/of een Product aan te schaffen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 • 2.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn en worden tijdens het bestellen van een product onder uw aandacht gebracht. Indien een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt, zal OFYR u hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de homepage van de Website.

 • 2.3 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden die u hanteert wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst en gebruik van onze Producten

 • 3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door een bestelling te plaatsen en af te ronden op de Website. U ontvangt per mail een bevestiging van uw bestelling.
 • 3.2 Het is mogelijk om een account aan te maken op de Website. In dat geval ben u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw inloggegevens. OFYR mag ervan uitgaan dat u daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw inloggegevens.
 • 3.3 U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die u met behulp van de Website en/of de Producten verricht.
 • 3.4 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is het niet toegestaan om:
  • Onze Producten te gebruiken voor andere doeleinden of op een andere manier dan beschreven op onze Website, deze Algemene Voorwaarden of de instructies;
  • inbreuk te maken op onze rechten en/of de rechten van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – Intellectuele Eigendomsrechten, portretrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • virussen, Trojaanse paarden, bots, DDOS-software of andere software of technische hulpmiddelen te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan onze Website, dan wel die de Website ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;
  • De Website, de Informatie en/of onze Producten te kopiëren, ter beschikking te stellen, in sublicentie te geven of anderszins te commercialiseren, te wijzigen, of hiervan anderszins een bewerking te maken;
  • De Website en/of de bron- dan wel objectcode(s) daarvan te decompileren of reverse-engineeren.
 • 3.5 Wij behouden ons het recht voor om onze Producten en de prijzen aan te passen en/of procedurele en technische wijzingen en/of verbeteringen door te voeren, zonder dat dit kan leiden tot enig recht van u op schadevergoeding en/of restitutie en/of aansprakelijkheid van ons.

Artikel 4 – Prijs en betaling

 • 4.1. Voor onze Producten gelden de prijzen die op het moment van bestellen worden gehanteerd en aangegeven op de Website.
 • 4.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijzen zullen voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan u worden gecommuniceerd.
 • 4.3. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van uw bestelling en worden bij het afronden van uw bestelling aan u gecommuniceerd.
 • 4.4. Betaling geschiedt op de wijze en binnen de termijnen zoals vermeld op de Website.
 • 4.5. OFYR kan de prijzen voor haar Producten te allen tijden wijzigen. Prijzen zullen echter niet worden gewijzigd gedurende een lopend bestelproces, tenzij deze verhoging het gevolg is van een wijziging van de BTW.
 • 4.6. Het staat ons vrij de levering van het Product op te schorten of te staken en/of de Overeenkomst te ontbinden indien u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van het opschorten, staken en/of ontbinden komen voor rekening van u.

Artikel 5 – Levering

 • 5.1. Het Product wordt afgeleverd op het door u opgegeven adres.

 • 5.2. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste afleveradres bij het plaatsen van uw bestelling.

 • 5.3. Indien uw bestelling betrekking heeft op OFYR kooktoestellen of meubilair dient u ervoor te zorgen dat er op het afgesproken aflevermoment iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen.

 • 5.4. OFYR zal bestellingen zo snel mogelijk afhandelen en streeft ernaar om uw bestelling binnen vijf werkdagen gereed te hebben voor verzending. Verwachte leverdata- en tijden zijn slechts indicatief en nimmer fataal. Als verzending en/of levering vertraagd is, zal OFYR u hiervan op de hoogte stellen.

 • 5.5. Het Product blijft eigendom van ons, totdat u het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent, volledig hebt voldaan. OFYR zal zorgvuldig met bestellingen omgaan.

 • 5.6. Het risico van verlies of beschadiging van het Product gaat op u over op het moment dat het Product in uw feitelijke beschikkingsmacht is gebracht.

 

Artikel 6 – Garantie en vrijwaring

 • 6.1. OFYR staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de eigenschappen die OFYR zelf kenbaar heeft gemaakt, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op dat moment geldende toepasselijke regelgeving. Met inachtneming van het onderstaande, streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, deugdelijkheid en bruikbaarheid van onze producten.

  • Op alle OFYR Producten zit de standaard OFYR fabrieksgarantietermijn van 24 maanden;

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het lezen en opvolgen van de instructies in de handleiding van het Product;

  • OFYR kooktoestellen dienen altijd op een verharde en stabiele ondergrond geplaatst te worden;

  • Als het Product in de open lucht staat en niet wordt gebruikt, bent u verplicht deze af te dekken. Een afdekhoes beschermt tegen UV-straling, verkleuring en vocht, maar is nooit volledig waterdicht. Het Product is alleen volledig beschermd tegen weersinvloeden als deze onder een overkapping staat of binnenshuis kan worden geplaatst in bijvoorbeeld een schuur of tuinhuis;

  • Het Product dient regelmatig onderhouden te worden volgens de bijgeleverde onderhoudsinstructies. U bent daarvoor verantwoordelijk.;

  • U erkent en aanvaardt dat geringe afwijkingen in vooraf opgegeven afmetingen, gewicht, kleuren en soortgelijke gegevens geen tekortkoming in de constructie van het product vormen;

  • U erkent dat hout een natuurproduct is en kan werken onder invloed van weersomstandigheden en vochtigheid. Oneffenheden en/of afwijkingen in het hout, zoals krommingen, scheuren, barsten en spleten, die ontstaan zijn door inwerking van het hout als gevolg van vocht- en/of temperatuurwisselingen of ondeskundig gebruik, vallen niet onder de garantie.

 • 6.2. U erkent en aanvaardt dat u in de volgende gevallen geen aanspraak kunt maken op de garantie:

  • Het niet opvolgen van de instructies in de handleiding van het Product;

  • Slijtage, corrosie, vervorming en verkleuring van onderdelen die aan vuur zijn blootgesteld;

  • Corrosie en verkleuring veroorzaakt door invloeden van buitenaf;

  • Visuele onregelmatigheden die inherent zijn aan het fabricageproces;

  • Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van onze veiligheids- en opstellings-, gebruiks- en onderhoudsinstructies/tips;

  • Het gebruiken van onze Producten voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn;

  • Het zelf repareren van kapotte Producten. Voor reparatie kunt u contact opnemen met ons of uw OFYR dealer.

 • 6.3. U bent jegens ons aansprakelijk voor, en vrijwaart ons volledig tegen, alle schade en kosten die wij lijden of maken ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst door u, (ii) enig handelen van u bij het gebruik van bij ons aangekochte Producten of (iii) een onrechtmatige daad. Alle door ons gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.

Artikel 7 – Klachten en retourzendingen

 • 7.1 Aanmerkingen of klachten over de levering van het Product dienen bekwame tijd, maar uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking van het gebrek aan ons kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van u ter zake van gebreken in het Product.

 • 7.2 Als Consument kunt u binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst ontbinden en het Product retourneren aan ons. Wij kunnen vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht die reden(en) op te geven.

 • 7.3 Het herroepingsrecht bedoeld in artikel 7.2 is niet van toepassing op volgens uw specificaties vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 • 7.4 U bent verplicht om gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het Product en met de verpakking. U mag het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

 • 7.5 Als u gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht in overeenstemming met artikel 7.2, kunt u dit binnen de bedenktermijn doen door middel van het modelformulier voor herroeping, of door een e-mail te sturen naar customerservice@ofyr.com, of op andere ondubbelzinnige wijze. Wij sturen u onverwijld een ontvangstbevestiging.

 • 7.6 Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, ben u verplicht het Product binnen veertien (14) dagen na de melding bedoeld in artikel 7.5, terug te zenden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en in de originele verpakking en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • 7.7 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

 • 7.8 Wij zullen binnen veertien (14) dagen na retourontvangst en inspectie van het Product, het betaalde bedrag terugstorten.

 • 7.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

 • 7.10 Ten aanzien van klachten kunt u gebruik maken van “Online Dispute Resolution”, via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten

 • 8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Informatie en de Producten, berusten bij ons of onze licentiegevers.

 • 8.2. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan u over te dragen. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten, zoals het registreren van domeinnamen, merken, Google AdWords of sociale media accounts die lijken op, of identiek zijn aan, enig teken waarop wij Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden.

 • 8.3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Artikel 9 – Privacy

 • 9.1. Ten behoeve van het sluiten van de Overeenkomst, verstrekt u (persoons)gegevens aan ons. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 • 10.1. Wij aanvaarden geen aansprakelijk voor schade als gevolg van het aanbieden van onze Producten, uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 • 10.2. Indien wij aansprakelijk zijn jegens u voor schade uit welke hoofde dan ook, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die u lijdt als gevolg van een aan ons toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid van ons onder de Overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan de prijs die u voor het Product heeft betaald.

 • 10.3. Wij zijn in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

 • 10.4. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van onszelf of onze leidinggevenden.

 • 10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 • 10.6. Dit artikel strekt zich ook uit over alle aan OFYR gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

 

Artikel 11 – Overmacht

 • 11.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door ons indien sprake is van overmacht.

 • 11.2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van de voor de levering van het Product cruciale medewerkers, tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden of leveranciers, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 12 - Diversen

 • 12.1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en het gebruik van het Product is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 12.2. Alle geschillen die tussen u en OFYR ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Breda, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet of kan worden voorgelegd.

 • 12.3. OFYR mag onze rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien (sub)licentiëren en/of overdragen aan derden.`

 • 12.4. Zijn of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijf u aan het overblijvende gedeelte verbonden. Wij zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.