Privacy en Cookie Policy

Privacy Statement OFYR

Per 30 april 2021

1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Dit is het privacy statement van Fyron Group B.V. (hierna: OFYR). OFYR is een merk met een webshop voor outdoor cooking producten.
OFYR hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die u, als betrokkene, heeft.
Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). OFYR is verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

2 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door OFYR kunt u contact opnemen met info@ofyr.com

3 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect contact willen krijgen, hebben of contact mee hebben gehad. Dit zijn in de eerste plaats onze klanten en potentiële klanten, alsmede hun vertegenwoordigers en andere personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen, waaronder leveranciers. Wij verwerken ook persoonsgegevens van personen die belangstelling tonen voor onze diensten, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen.

4 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

Categorieën persoonsgegevens

Voorbeelden

Identificerende gegevens en contactgegevens

·       Voor- en achternaam

·       Emailadres en telefoonnummer

Accountgegevens

·       Wachtwoord

·       Bestelgeschiedenis

·       Retouren en status van retouren

Gegevens over levering en betaling

·       Adresgegevens

·       Bedrijf

·       Verzendvoorkeuren

·       Betaalmethode

Correspondentie

·       (E-mail)correspondentie

·       Chatgesprekken

·       Berichten die u ons stuurt via sociale media

Gegevens die nodig zijn voor het gebruik van onze website

·       IP-adres

·       Informatie over het apparaat waarmee u onze website gebruikt (zoals apparaattype en schermgrootte)

·       Taalvoorkeuren

·       Informatie verzameld door middel van functionele cookies (zie ook ons cookie statement hieronder)

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website en sociale media

·       Activiteiten op onze website en sociale media

·       Informatie verzameld door middel van analytische of marketing cookies (zie ook ons cookie statement hieronder)

Openbare berichten over OFYR die u op het internet achterlaat

·       Berichten op sociale media

·       Recensies

 

5 Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

De meeste gegevens ontvangen we omdat u die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u een account bij ons aanmaakt, omdat u gegevens invult op onze website of omdat u met ons communiceert.

Ook plaatsen we cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over uw websitebezoek. Meer informatie hierover vindt u in onze [cookie statement].

Als u OFYR volgt op sociale media of communiceert met of over OFYR, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over OFYR deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. OFYR volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

6 Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke grondslag?

Doel & grondslag

Voorbeelden

Om een relatie en/of overeenkomst met u aan te kunnen gaan
Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

·       Registratie van uw account

·       Reageren op berichten die u ons stuurt

·       U in staat stellen producten te bestellen

·       Vastleggen van de gemaakte afspraken en u uw bestelgeschiedenis tonen

Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

·       Verzending van uw product

·       Verwerking van uw betaling

·       Verwerking van retourzendingen en terugbetalingen

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze producten en website te verbeteren

·       Om het gebruik van onze website te meten met het oog op de verbetering ervan

·       Om de tevredenheid over onze producten te meten

·       Het uitvoeren van interne audits en onderzoeken (zoals business intelligence rapporten)

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze producten te promoten en toestemming

·       U informeren over producten die voor u interessant kunnen zijn

·       Gebruik maken van de diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep

Om de belangen van OFYR en derden te beschermen
Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze rechten en de rechten van derden te beschermen

·       Ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten

·       Om fraude te bestrijden

·       Om eventuele overnames of fusies te onderzoeken en/of uit te voeren

Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen

Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang om de veiligheid van onze systemen te waarborgen

·       Monitoren van IT-systemen

·       Het uitvoeren van interne audits en onderzoeken

Om overeenkomsten te sluiten met leveranciers en andere partners
Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

·       Om contacten te onderhouden, producten of diensten in te kopen en betalingen te verrichten

 

7 Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Voor zover persoonsgegevens onderling worden uitgewisseld tussen leden van de OFYR groep, gebeurt dit op grond van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van OFYR om een efficiënte en verantwoordelijke bedrijfsvoering te kunnen voeren.

OFYR kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor OFYR en OFYR draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor OFYR optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van OFYR.

Uw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten OFYR als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals toezichthoudende autoriteiten, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen en/of de belangen van derden.

8 Geven wij persoonsgegevens door naar andere landen?

OFYR kan gebruikmaken van diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Uw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.

9 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. OFYR hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

10 Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van OFYR worden overgedragen aan een derde partij of kan OFYR fuseren met een derde partij. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen.

11 Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens (zie hieronder). Als u hier meer informatie over wilt of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar customerservice@ofyr.com

 • Recht om uw toestemming in te trekken, indien wij uw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer u bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Recht op beperking van de verwerking indien u de juistheid van de persoonsgegevens die OFYR verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door OFYR;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht van bezwaar tegen verwerking in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kunt u specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing;
 • Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten;
 • Recht om een klacht in te dienen. Deze kan worden ingediend bij de OFYR via customerservice@ofyr.com of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12 Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij uw gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

13 Wijzigingen

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij u daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij uw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.

 

Cookie Statement van OFYR

Dit is het cookie statement van Fyron Group B.V. (hierna: "OFYR" of "wij"). Hierin leggen wij uit op welke manier wij gebruik maken van cookies en vergelijkbare technieken op onze website www.ofyr.nl en www.ofyr.be (hierna: de "Website").

1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt. Cookies helpen ons om de Website te laten functioneren, te analyseren en te personaliseren. Cookies onthouden gegevens van uw vorige bezoek aan de website, zodat de site beter werkt en voor u relevantere informatie toont. Wij gebruiken ook vergelijkbare technieken, zoals web beacons en pixels. Wij maken gebruik van zowel first party cookies (cookies die door ons worden geplaatst) als third party cookies (cookies die door derden worden geplaatst).

Cookies geven ons geen toegang tot uw computer, smartphone of ander apparaat en geven ons geen toegang tot andere informatie dan waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Wij geven u de keuze om cookies te accepteren of te weigeren, met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy. Daarnaast kunt u uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat onze website niet meer volledig functioneert.

2 Typen cookies

OFYR maakt gebruik van de volgende typen cookies:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld om uw inloggegevens te onthouden.

Cookie

Domein

Duur

Beschrijving

formkey

ofyr.nl/ ofyr.be

1 dag (HTTP cookie)

Beveiligingscookie die website-overschrijdende vervalsing voorkomt

mage-*

ofyr.nl/ ofyr.be

1 dag (HTTP cookies)

persistent (HTML storage)

Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website correct functioneert, bijvoorbeeld:

·       load balancing en het optimaliseren van de responstijd van de website,

·       ervoor zorgen dat de chat-box werkt

·       het tonen van de juiste taalversie van onze website

PHPSESSID

ofyr.nl/ ofyr.be

1 dag (HTTP cookie)

Bewaart de sessie van een gebruiker over pagina's heen

persistent_shopping_cart

 

 

 

store

 

 

Slaat bepaalde instellingen op, zoals de winkelweergave of de geselecteerde taal

user_allowed_save_cookie

 

 

Slaat uw cookie-voorkeuren op

 

 • Analytische cookies. Deze cookies helpen ons onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van het aantal bezoekers, kliks en pageviews.

Dienst

Cookie

Domein

Duur

Beschrijving

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te meten en te analyseren hoe onze Websites wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om onze diensten te verbeteren. Wij verwerken gegevens zoals:

·       Unieke ID

·       Verwijzende URL

·       Frequentie en duur van bezoeken aan subpagina's

·       Bezochte subpagina's

·       Bestelgegevens

Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van Google:

https://policies.google.com/privacy

_ga

ofyr.nl/
ofyr.be

2 jaar (HTTP cookie)

Gebruikt door Google Analytics om een unieke ID te registreren om statistische gegevens te genereren over hoe u onze website gebruikt

_gat

ofyr.nl/
ofyr.be

1 dag (HTTP cookie)

Gebruikt door Google Analytics om het aantal requests te beperken

_gid

ofyr.nl/
ofyr.be

1 dag (HTTP cookie)

Gebruikt door Google Analytics om een unieke ID te registreren om statistische gegevens te genereren over hoe u onze website gebruikt

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager voor het beheer van onze tags, waardoor wij beter vindbaar zijn via Google.

Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van Google:

https://policies.google.com/privacy

 

 

 

 

Functies van onze website

Vergelijk producten en bekijk producten die verwant zijn aan wat u bekijkt

product_data_storage

ofyr.nl/
ofyr.be

persistent (HTML storage)

Zorgt ervoor dat de vergelijk producten functie van onze website correct functioneert

 

De cookies worden ook gebruikt om producten te tonen die gerelateerd zijn aan de producten die u bekijkt

recently_compared_product*

ofyr.nl/
ofyr.be

1 dag (HTTP cookie)

persistent (HTML storage)

recently_viewed_product*

ofyr.nl/
ofyr.be

persistent (HTML storage)

stf

 

 

Informatie over producten die u naar vrienden hebt gemaild

 

 • Tracking cookies. Deze cookies volgen uw surfgedrag zodat wij (of derden) u relevante content en gepersonaliseerde advertenties kunnen aanbieden.

Dienst

Cookie

Domein

Duur

Beschrijving

Google Ads (pixels en cookies)

Wij maken gebruik van Google Ads om onze advertenties op Google-websites te optimaliseren en om de effectiviteit van onze campagnes te meten. Wij verwerken gegevens zoals:

·       Unieke ID

·       Browser informatie

·       Gebruiksgegevens

Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van Google:

https://policies.google.com/privacy

ads/ga-audiences

google.com

sessie (pixel)

Gebruikt door Google Ads om bezoekers opnieuw te benaderen op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites

Google Conversie Linker

Wij maken gebruik van deze cookies ter ondersteuning van de meting van klikgegevens. Wij verwerken gegevens zoals:

·       Unieke ID

·       Browser informatie

·       Gebruiksgegevens

·       Productinformatie

·       Klikken op advertenties

·       Pageviews

Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van Google:

https://policies.google.com/privacy

 

 

 

 

Facebook pixel

Wij maken gebruik van deze pixel om onze advertentiecampagnes op Facebook te optimaliseren en om de effectiviteit van onze campagnes te meten. Wij verwerken gegevens zoals:

·       Unieke ID

·       Productinformatie

·       Informatie over uw apparaat

·       Gebruiksgegevens

·       Verwijzende URL's

·       Interacties met advertenties, diensten en producten

 

Zie voor meer informatie:

www.facebook.com/policies/cookies/

 

 

 

 

Pinterest pixel

Wij maken gebruik van de Pinterest pixel om onze advertenties op Pinterest te optimaliseren en om de effectiviteit van onze campagnes te meten.

Wij verwerken gegevens zoals:

·       Unieke ID

·       Browser informatie

·       Gebruiksgegevens

·       Productinformatie

·       Klikken op advertenties

·       Pageviews

Zie voor meer informatie:

https://policy.pinterest.com/privacy-policy

 

 

 

 

 

3 Privacy statement

De door cookies verzamelde informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres. Als dit het geval is, valt de verwerking van deze persoonsgegevens onder ons privacy statement, die u hierboven kunt lezen.

4 Wijzigingen

Dit cookie statement is voor het laatst bijgewerkt op 15 april 2021. Wij kunnen dit cookie statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan het cookie statement regelmatig te raadplegen. Indien er substantiële wijzigingen zijn in dit cookie statement, zullen we dit via de Website kenbaar maken.

5 Vragen

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit cookie statement, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ofyr.com